Klauzula informacyjna

W celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, Fundacja Bona Notitia opracowała Klauzulę informacyjną.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Bona Notitia z siedzibą w Kraskowie, 14-420Kraskowo 6; Oddział w Lublinie: ul. Cyprysowa 6 20-224 Lublin, KRS: 0000852247, NIP: 5783143504zwana dalej Administratorem.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Icon

powrót na stronę główną

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych

W związku z organizacją Konferencji przetwarzamy dane osobowe Uczestników zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz dane o obecności na Konferencji. Ponadto, w zależności od indywidualnych potrzeb, przetwarzamy dane: wymagane przepisami prawa, np. prawa podatkowego, rachunkowości; dane zawarte we wnioskach, skargach i innych wystąpieniach Uczestników do nas.

3. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji, zapewnienia dostępu do Konferencji wysyłania Notyfikacji dotyczących Konferencji, dokumentowania przebiegu konferencji; wszelkie inne kwestie administracyjne wymagane dla właściwej organizacji i przebiegu Konferencji oraz bezpieczeństwa jej Uczestników, Prelegentów i obsługi. Ponadto dane przetwarzane są w celach analitycznych i statystycznych – by stale poprawiać jakość usług świadczonych i dostosowywać jego funkcjonalności do Twoich potrzeb.

4. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane (przechowywane) przez następujące okresy:
- przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji na wydarzenie HR & Leadership Bootcamp Lublin 2024, a po jego zakończeniu przez okres 1 roku, chyba że dłuższy okres uzasadnia okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub innych tytułów,
- do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, np. podatkowego,
- w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda – do czasu jej wycofania lub przez okres na jaki została udzielona.

5. Pouczenie o Twoich prawach

Przysługują Ci następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania danych osobowych,
- prawo żądania usunięcia danych osobowych,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie, w jakim dane te są przetwarzane z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
- prawo wycofania, w każdym czasie, wyrażonej zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, o ile podstawą przetwarzania tych danych jest Twoja zgoda, przy czym wycofanie zgody niema wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; w celu wycofania zgody prosimy skontaktować się z nami pocztą elektroniczną na adres konferencja@bonanotitia.org
- prawo żądania przenoszenia Państwa danych wskazanemu administratorowi, tj. prawo do otrzymania od Administratora posiadanych przez nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. doPrezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Przekazywanie danych

Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu, ani nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy.

7. Postanowienia końcowe

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania Twoich danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem: email: konferencja@bonanotitia.org lub pisemnie na adres Administratora danych z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Klauzulą informacyjną, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Icon

powrót na stronę główną

Image Image